Pepino

Pepino corto, muy rico en ensalada o salsa griega.